Vattenskadepolicy

Styrelsen för Brf Poeten har vid ordinarie styrelsemöte 2022-10-25 antagit nedanstående vattenskadepolicy för vattenskador som ej faller under Bostadsrättslag 7 kap 12 §, andra – femte styckena.

Föreningen ansvarar för att:

 • Efter felanmälan från medlem,
 • Snarast åtgärda läckage om det har uppstått på stamledning (vatten och avloppsledning) utanför lägenhetens väggar.
 • Utreda skadeorsaken genom att beställa en fuktutredning (oftast av Ovento).
 • Sanera och torka ut skador på bjälklag.
 • Återställa bjälklag.

Bostadsrättshavare ansvarar för att:

 • Snarast anmäla skadan till föreningens felanmälan.
 • Snarast åtgärda läckage om det har skett på ledning som hör till bostadsrätten.
 • Ge tillträde till lägenheten för att föreningen ska kunna utföra åtgärder enligt ansvarsfördelning
 • Efter att ha mottagit fuktprotokoll med utredning snarast kontakta sitt försäkringsbolag. Boka rivning (av egen anlitad entreprenör) av ytskikt, inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmannamässigt sätt. Detta inkluderar bland annat, men inte enbart: ytskikt, masonitskiva, sand, gips eller annan underliggande behandling som hör ytskiktets uppbyggnad till.
 • När ytskikt är rivet kontakta förvaltaren som beställer Ovento för ny fuktmätning.
 • Återställa ytskiktet.

Gränsdragningen är i stadgarna tydlig, föreningen ansvarar för bjälklag och bostadsrättshavaren ansvarar för ytskikt och underliggande behandling. Föreningen anser därmed att det är bostadsrättshavarnas ansvar att riva sitt ytskikt för att föreningen ska kunna komma åt att torka sitt bjälklag. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar och Bostadsrättslagen.

Om ovanstående policy inte efterlevs riskerar nyttjanderätten till bostadsrätten att förverkas, efter anmodan om att vidta rättelse enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 36.

 • Anmodan om att vidta rättelse och att bostadsrättshavaren ska riva ytskiktet kommer att skickas inom skälig tid efter skadan uppdagats och ej åtgärdats, därefter ska rättelse vidtagits inom 1 månad från tidpunkt då anmodan skickats ut.
 • Om bostadsrättshavare inom denna tid inte kan visa att rättelse vidtagits är detta grund för att nyttjanderätten förverkas enligt ovan paragraf.