Byte av fiberutrustning i september

Planeringen inför bytet av fiberutrustning nu är klar, se nedan för information och viktiga datum.

Planering och datum:

  • Byte av komponent i switch samt omkoppling av kunder planeras till 2024-09-09.
  • Det innebär att arbetet kommer att märkas av detta datum. Det kan förekomma avbrott och störningar under dagen medan omkopplingen görs.

Uppdatering av kollektiva tjänster:

  • Föreningens kollektiva tjänster kommer att uppdateras i samband med switchuppdateringen. Detta blir vanligtvis klart under samma dag, men kan i vissa fall ta upp till 3 arbetsdagar efter avslutat teknikerbesök.

Hårdvara:

  • Kollektiv hårdvara (routrar och tv-boxar) levereras någon vecka innan uppdateringen och delas ut till boende.
  • Hårdvaran installerar boende själva enligt medföljande installationsanvisningar.

Support:

  • Boende är alltid välkomna att kontakta kundtjänst på telefonnummer 020-202070 eller besöka vår hemsida www.telia.se om de behöver hjälp.

Garagestädning 4 och 5 juli

Garagestädning genomförs på övre planet torsdagen den 4 juli kl. 08.00-16.00 och på nedre planet fredagen den 5 juli kl. 08.00-16.00.

För att städningen ska kunna genomföras får inga bilar stå på parkeringsplatserna under städdagarna. Föreningen tar ut en avgift om 500 kr om man ej flyttar på bilen.

NYA DATUM FÖR GARAGESTÄDNING: 4-5 JULI

Observera att datumen för garagestädningen har skjutits fram till den 4-5 juli. Plan 1 städas den 4 juli och plan 2 den 5 juli. Exakta tider meddelas närmare städdagarna.

För att städningen ska kunna genomföras får inga bilar stå på parkeringsplatserna under städdagarna.

Vanligtvis genomförs städningen tidigare under våren, men har detta år skjutits fram på grund av byte av förvaltare.

Dags för städdag och container

Imorgon tisdag den 7 maj kl 18.00 går vårens gårdsstädning av stapeln. Välkommen att delta och fixa i ordning våra allmänna utrymmen tillsammans med grannarna. Redan idag finns en container på plats för grovsopor på Eyvind Johnsons gata.

Långsam laddning i laddboxar

Som några av er med laddboxar påpekat så tar det lite längre tid att ladda våra elbilar och laddhybrider än tidigare. Vi har varit i kontakt med vår elektriker som informerat oss om att programvaran behöver uppdateras. Detta kommer att genomföras inom en snar framtid.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2024

Publicerat  av Nina Waara

Tid: Tisdag den 21 maj 2024 kl. 18.30

Plats: Innergården Brf Poeten

Årsredovisning 2023 kommer att finnas att ta del av på hemsidan www.brfpoeten.se.

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman, vad som planeras framöver och andra för föreningen aktuella frågor. Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på lite gott att äta och dricka.

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Proposition/Motioner enligt bilagor nedan

*Proposition 1: Beslut om ändring av föreningens stadga, se bilaga 1

*Motion 1: Motion om att bygga en fristående bastu där vi haft schackbrädet, se bilaga 2

17. Avslutning

Bilaga 1: Proposition 1: Beslut om ändring av föreningens stadga

Styrelsen föreslår en förändring av stadgarna. Förändringen möjliggör för föreningen att låta kostnaden för till exempel bredband utgöra ett obligatoriskt tillägg i stället för att inkluderas i årsavgiften.

Ändringar av föreningens stadgar kräver att förslaget godkänns på två efter varandra följande stämmor.

Den första omröstningen skedde på EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2024-04-07 där stämman biföll förslaget till stadgeändring.

Den andra omröstningen kommer att ske under ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024-05-21. Vid den andra omröstningen krävs att minst 2/3 bifaller förslag om stadgeändring.

Förslaget till ändrade stagar finns att ladda ner från www.brfpoeten.se och delas ut till medlemmar efter begäran till info@brfpoeten.se ELLER genom att lägga en lapp med namn och adress i föreningens brevlåda vid Franzéngatan 40.

Bilaga 2: Motion 1 om att bygga en fristående bastu där vi haft schackbrädet

Jag föreslår att föreningen ansöker om ett tillfälligt bygglov för – och bygger – en bastu i en fristående modulbyggnad i den ena halvan av öppningen som vetter från gården mot Ulvsundasjön där vi haft schackbrädet. Bastun kan ha fönster som ger en vacker utsikt över Ulvsundasjön och fungera som en naturlig mötesplats för föreningens medlemmar. Antingen kan den helt finansieras av föreningen eller så kan den lånefinansieras och sedan ha ett avgiftsbelagt bokningssystem som finansierar byggandet och underhållet. Förutom värdet av ökat social kapital med en naturlig mötesplats i föreningen så ökar sannolikt även värdet på lägenheterna när föreningen har en bastu.

Bastubyggnaden kan ställas fristående på befintliga markstenar utan kontakt med fasad. På så sätt undviks risk för påverkan på vårt hus i form av skadat tätskickt, fukt eller ljud. En fristånde modulbyggnad går att avlägsna, utan påverkan av befintligt hus, om inte tillräckligt intresse finns eller om något problem uppstår. En fristånde modulbyggnad kan sannolikt få ett tillfälligt bygglov, så som kommunen skulle kunna ge till en tillfällig byggbarack.

Jag föreslår därför föreningsstämman att besluta om att utreda förutsättningar för att ansöka om ett tillfälligt bygglov att bygga en bastu i en del av öppningen som vetter från gården mot Ulvsundasjön.

Johan Sandberg

Stockholm 14 april 2024

PÅMINNELSE – Motioner till BRF Poetens årsstämma

Påminnelse om att motioner till BRF Poetens årsstämma 2024 ska vara styrelsen till handa senast den 28 april.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Läs mer om hur du skriver en motion i tidigare information om motioner på hemsidan eller på anslag i trapphusen.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Förbättrad energiprestanda – BRF Poeten har nu energiklass C

Installationen av solceller har gett effekt – analysen av föreningens energiprestanda visar att BRF Poeten idag enligt energideklarationen når upp till energiklass C vilket är en höjning från föreningens tidigare nivå D.

Nivå C är en hög nivå då nivå A-C motsvarar dagens nybyggnadskrav. Visa banker (t.ex. SBAB) erbjuder bättre villkor för ”grönt bolån” till medlemmar i BRF:er med energiklass C.