Motioner till Brf Poetens årsstämma 2023

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 23 maj kl. 18.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2023.

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2023.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 • Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 • Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 • Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 • Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att: …

 • Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Ny lokalvårdare

Lilia Nikolin arbetar sedan årsskiftet med städning av föreningens allmänna utrymmen. Hon kommer till oss varje fredag och pratar engelska och lite svenska. Hon kommer från Lviv i Ukraina och bor i Akalla. Familjen är kvar i Lviv.

Lilia har godkänt att vi presenterar henne på vår hemsida med bild.

Genomgång av taggar och fjärrkontroller

För att hålla föreningens skalskydd intakt genomför styrelsen nu en genomgång av samtliga taggar och fjärrkontroller i föreningen för att försäkra sig om att inga är på drift och nyttjas av obehöriga. Vid förra genomgången för två år sedan spärrades det hundratals taggar.

Detta innebär att vi vill att ni antecknar vilka taggar och fjärrkontroller ni har i er ägo. Helst digitalt via följande länk: https://forms.gle/spJqupuaEXbQix6eA. Alternativt via det bifogade formuläret (som kommer via post). Resterande kommer att spärras 2023-03-31, så att de som kommit på vift inte längre kan användas i föreningen.

Notera att det är A numret på brickan/taggen som ska skickas in för inventeringen. För de taggar som bara har ett nummer anges det numret.

Med denna åtgärd hoppas vi kunna få ett bättre skalskydd i föreningen med färre objudna gäster. Tappar ni bort en tagg eller fjärrkontroll efter denna inventering, vänligen hör av er så snart som möjligt till föreningens passersystemansvarige Juraj Feljan, juraj.feljan@brfpoeten.se, för att spärra taggen eller fjärrkontrollen.

Hör gärna av er till Juraj Feljan eller styrelsen om ni har frågor, eller om ni har en tagg / fjärrkontroll som inte fungerar men som ni vill ha aktiverade.

Tips för att åtgärda kärvande lås, balkongdörrar, fönster med mera

Allmänna riktlinjer: 

Typ av lås 

Tillhållarlås   Om ett tillhållarlås börjar kärva, rengör det. Ett tillhållarlås får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Regeln som reglar dörren eller fönstret skall dock smörjas. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål.  
Cylinderlås   Två (2) serviceomgånger per år är att rekommendera.  Cylinderlås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör sprayas eller oljas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst förhindrar kondens- och isbildning, som kan försvaga låset. Använd endast teflonbaserad spray eller olja avsedd för smörjning av lås. Använd ALDRIG fett eller universalspray som till exempel 5-56 eller WD-40.  
Hänglås   Hänglås av typen tillhållarlås med spärrbrickor – t ex ABLOY PL-serien – får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Smörj endast där låsbygeln går in i låset. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål. Hänglås med cylinder skall servas med låsspray – ALDRIG  fett! Hänger hänglåset utomhus bör det ses till minst två gånger om året.  
Spanjolett med låshus    Ett lås som sitter utanpå dörren eller fönstret skall behandlas med låsspray – ALDRIG fett. Smörj reglarna som låser dörren ett par gånger om året. Använd fett avsett för detta ändamål – INTE olja. Se också till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar funktionen, ökar slitaget och underlättar inbrott. Om spanjoletten har ett lås som är infällt i dörren eller fönstret, får det INTE smörjas i nyckelhålet! (se ovan; ”Tillhållarlås”)  
Gångjärn    Glöm inte att se över alla gångjärn minst en gång om året. Se till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. Den svarta dammbeläggningen som lätt sätter sig på gångjärnen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd ett långtidsverkande fett, INTE olja.    

Börja med att rengöra reglarna och kanterna på dörr/fönster/balkongdörr, så det inte finns smuts eller grus. Se till att det är torrt. Smörj sedan in reglar och gångjärn med fett. Använd inte för mycket fett. För lås, se ovan. 

Exempel på smörjprodukter är (det finns en hel del på marknaden, men använd de som är avsedda för lås och smörjning av gångjärn): 

Låsfett Assa ca 250:- (räcker länge) 

Smörjande låsspray Assa ca 150:- (finns också med pip, som underlättar applicering.) 

Till slut: använd inte våld, fungerar det inte efter rengöring och smörjning – kontakta låssmed. 

Möjligheten att nyttja torkutrustningen 30 minuter in på nästa tvättid återinförs

Under pandemin togs möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid bort. Frågan diskuterades på stämman som lämnade frågan till styrelsen att utreda. Då pandemin nu klingar av och restriktioner i samhället upphört har styrelsen beslutat att återinföra möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid.

Förändringen börjar gälla omgående och är är införd i Aptussystemet.

Brf Poetens policy gällande vattenskador

Styrelsen för Brf Poeten har vid ordinarie styrelsemöte 2022-10-25 antagit nedanstående vattenskadepolicy för vattenskador som ej faller under Bostadsrättslag 7 kap 12 §, andra – femte styckena.

Föreningen ansvarar för att:

 • Efter felanmälan från medlem,
 • Snarast åtgärda läckage om det har uppstått på stamledning (vatten och avloppsledning) utanför lägenhetens väggar.
 • Utreda skadeorsaken genom att beställa en fuktutredning (oftast av Ovento).
 • Sanera och torka ut skador på bjälklag.
 • Återställa bjälklag.

Bostadsrättshavare ansvarar för att:

 • Snarast anmäla skadan till föreningens felanmälan.
 • Snarast åtgärda läckage om det har skett på ledning som hör till bostadsrätten.
 • Ge tillträde till lägenheten för att föreningen ska kunna utföra åtgärder enligt ansvarsfördelning
 • Efter att ha mottagit fuktprotokoll med utredning snarast kontakta sitt försäkringsbolag. Boka rivning (av egen anlitad entreprenör) av ytskikt, inklusive underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmannamässigt sätt. Detta inkluderar bland annat, men inte enbart: ytskikt, masonitskiva, sand, gips eller annan underliggande behandling som hör ytskiktets uppbyggnad till.
 • När ytskikt är rivet kontakta förvaltaren som beställer Ovento för ny fuktmätning.
 • Återställa ytskiktet.

Gränsdragningen är i stadgarna tydlig, föreningen ansvarar för bjälklag och bostadsrättshavaren ansvarar för ytskikt och underliggande behandling. Föreningen anser därmed att det är bostadsrättshavarnas ansvar att riva sitt ytskikt för att föreningen ska kunna komma åt att torka sitt bjälklag. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar och Bostadsrättslagen.

Om ovanstående policy inte efterlevs riskerar nyttjanderätten till bostadsrätten att förverkas, efter anmodan om att vidta rättelse enligt bostadsrättsföreningens stadgar § 36.

 • Anmodan om att vidta rättelse och att bostadsrättshavaren ska riva ytskiktet kommer att skickas inom skälig tid efter skadan uppdagats och ej åtgärdats, därefter ska rättelse vidtagits inom 1 månad från tidpunkt då anmodan skickats ut.
 • Om bostadsrättshavare inom denna tid inte kan visa att rättelse vidtagits är detta grund för att nyttjanderätten förverkas enligt ovan paragraf.

Påminnelse om OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Påminnelse om ventilationsarbete i lägenheter med början nästa vecka. (se också utdelad informationslapp för detaljer) Datum:

Mån 17/10: Hornbergsstrand 59.

Tis 18/10: Hornsbergsstrand 55 vån 7-4

Ons 19/10: Hornsbergsstrand 55 vån 3-1

Tor 20/10: Hornsbergsstrand 49

Fre 21/10: Hornsbergsstrand 43 plan 7-4

Mån 24/10 Hornsbergsstrand 43 plan 3-1

                    Franzéngatan 40 plan 7-5

Tis 25/10 Franzéngatan 40 plan 4-1

Ons 26/10 Franzéngatan 34

Tor 27/10: Eyvind Johnsons gatan 7  t.o.m plan 4

Fre 28/10 Eyvind Johnsons gatan plan 3-1

Viktigt att du är hemma, alternativt ställer låset i position ’kl 10″.

Hälsningar Styrelsen