Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2024

Publicerat  av Nina Waara

Tid: Tisdag den 21 maj 2024 kl. 18.30

Plats: Innergården Brf Poeten

Årsredovisning 2023 kommer att finnas att ta del av på hemsidan www.brfpoeten.se.

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman, vad som planeras framöver och andra för föreningen aktuella frågor. Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på lite gott att äta och dricka.

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Proposition/Motioner enligt bilagor nedan

*Proposition 1: Beslut om ändring av föreningens stadga, se bilaga 1

*Motion 1: Motion om att bygga en fristående bastu där vi haft schackbrädet, se bilaga 2

17. Avslutning

Bilaga 1: Proposition 1: Beslut om ändring av föreningens stadga

Styrelsen föreslår en förändring av stadgarna. Förändringen möjliggör för föreningen att låta kostnaden för till exempel bredband utgöra ett obligatoriskt tillägg i stället för att inkluderas i årsavgiften.

Ändringar av föreningens stadgar kräver att förslaget godkänns på två efter varandra följande stämmor.

Den första omröstningen skedde på EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2024-04-07 där stämman biföll förslaget till stadgeändring.

Den andra omröstningen kommer att ske under ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024-05-21. Vid den andra omröstningen krävs att minst 2/3 bifaller förslag om stadgeändring.

Förslaget till ändrade stagar finns att ladda ner från www.brfpoeten.se och delas ut till medlemmar efter begäran till info@brfpoeten.se ELLER genom att lägga en lapp med namn och adress i föreningens brevlåda vid Franzéngatan 40.

Bilaga 2: Motion 1 om att bygga en fristående bastu där vi haft schackbrädet

Jag föreslår att föreningen ansöker om ett tillfälligt bygglov för – och bygger – en bastu i en fristående modulbyggnad i den ena halvan av öppningen som vetter från gården mot Ulvsundasjön där vi haft schackbrädet. Bastun kan ha fönster som ger en vacker utsikt över Ulvsundasjön och fungera som en naturlig mötesplats för föreningens medlemmar. Antingen kan den helt finansieras av föreningen eller så kan den lånefinansieras och sedan ha ett avgiftsbelagt bokningssystem som finansierar byggandet och underhållet. Förutom värdet av ökat social kapital med en naturlig mötesplats i föreningen så ökar sannolikt även värdet på lägenheterna när föreningen har en bastu.

Bastubyggnaden kan ställas fristående på befintliga markstenar utan kontakt med fasad. På så sätt undviks risk för påverkan på vårt hus i form av skadat tätskickt, fukt eller ljud. En fristånde modulbyggnad går att avlägsna, utan påverkan av befintligt hus, om inte tillräckligt intresse finns eller om något problem uppstår. En fristånde modulbyggnad kan sannolikt få ett tillfälligt bygglov, så som kommunen skulle kunna ge till en tillfällig byggbarack.

Jag föreslår därför föreningsstämman att besluta om att utreda förutsättningar för att ansöka om ett tillfälligt bygglov att bygga en bastu i en del av öppningen som vetter från gården mot Ulvsundasjön.

Johan Sandberg

Stockholm 14 april 2024