Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2023

Tid: Tisdag den 23 maj 2023 kl. 18.00

Plats: Innergården Brf Poeten

Årsredovisning 2022 finns att ta del av på hemsidan www.brfpoeten.se.

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman, vad som planeras framöver och andra för föreningen aktuella frågor. Efter stämman bjuder föreningen på lite gott att äta och dricka.

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
  1. Proposition om övergång till individuell mätning och debitering av el, se bilaga 1
  2. Motion om att i stället för julgran installera ljusslingor i befintliga träd, se bilaga 2
 17. Avslutning

Väl mött önskar Styrelsen!

Bilaga 1: Proposition om övergång till individuell mätning och debitering av el

Styrelsen föreslår att avsluta medlemmarnas individuella elnätabonnemang samt elhandelsabonnemangen för varje lägenhet och i stället teckna ett gemensamt abonnemang för hela föreningen med individuell mätning och debitering av el (IMD).

Att införa IMD minskar kostnaderna för både föreningen och varje medlem samt möjliggör att el från solcellerna kan användas fullt ut i av föreningen.

Debitering av el vid IMD kommer ske via avgiftsavin baserat på lägenhetens förbrukning av el (kWh).

Styrelsen kommer i god tid att informera föreningens medlemmar om hur förslaget implementeras.

Sammanfattningsvis innebär propositionen att styrelsen får i uppdrag att:

 • införa IMD för samtliga lägenheter
 • IMD införs vid det tidigaste datum som slutförd upphandling och installation tillåter. 
 • i god tid att informera föreningens medlemmar om när IMD implementeras.
 • årligen teckna det elhandelsavtal som är mest fördelaktigt för medlemmarna.  

Styrelsens förslag till beslut:

 • att stämman godtar styrelsens proposition.

Bilaga 2: Motion om att i stället för julgran installera ljusslingor i befintliga träd

Jag föreslår att föreningen framöver inte köper/installerar julgran på gården utan i stället installerar ljusslingor i befintliga träd.

Att detta kommer från någon som älskar jul och pynt kan tyckas märkligt men jag anser inte att Julgranen tillför något på gården vid denna årstid då nästan ingen utnyttjar gården pga. slaskigt och kallt väder. Från Franzengatan 40, porten mot gården, gör den tom gården lite mörkare där den är placerad.

Vid något tillfälle tycker jag mig ha sett att Julgranen kostar 5000 kr (rätta gärna) att inköpa/installera på gården.

Miljöaspekten kan också tilläggas som anledning och det finns julgranar både i våra hem för oss som vill ha samt tex nere på Moa Martinssons torg där den skapar fin stämning. 

Med detta, föreslår jag att man skippar granen men i stället sätter upp ljusslingor i befintliga träd som kan ge mer ljus, julstämning och eventuellt till en billigare peng.

Vänligen

Susan Zilahi

Stockholm 13 April 2023