PÅMINNELSE – Motioner till BRF Poetens årsstämma

Påminnelse om att motioner till BRF Poetens årsstämma 2024 ska vara styrelsen till handa senast den 28 april.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Läs mer om hur du skriver en motion i tidigare information om motioner på hemsidan eller på anslag i trapphusen.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Förbättrad energiprestanda – BRF Poeten har nu energiklass C

Installationen av solceller har gett effekt – analysen av föreningens energiprestanda visar att BRF Poeten idag enligt energideklarationen når upp till energiklass C vilket är en höjning från föreningens tidigare nivå D.

Nivå C är en hög nivå då nivå A-C motsvarar dagens nybyggnadskrav. Visa banker (t.ex. SBAB) erbjuder bättre villkor för ”grönt bolån” till medlemmar i BRF:er med energiklass C.

Gästlägenheten kan nu bokas i tio nätter per år

Styrelsen har beslutat att utöka antalet bokningsbara nätter för gästlägenheten från fem nätter till tio nätter per år och medlem, antingen som enstaka nätter eller flera i följd, dock maximalt fem nätter i följd. Läs mer om reglerna för bokning av gästlägenheten här: Gästlägenhet | Brf Poeten

Avsikten med utökningen är att öka tillgängligheten till gästlägenheten men kan även medföra en viss konkurrens varför utökningen kommer att utvärderas efter ett år.

Förråd att hyra

Föreningen ett förråd till uthyrning i porten till Franzéngatan 34. Innan styrelsen börjar överväga andra lösningar för utrymmet vill vi kolla om det finns någon intressent i föreningen.

Information om objektet: 

– 20 kvm 

– 3 000 kr/mån 

Är du intresserad av att hyra förrådet så mailar du till styrelsen@brfpoeten.se senast 25 april.

Vid fler intresserade avgörs det genom lottning. 

Motioner till Brf Poetens årsstämma 2024

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 21 maj kl. 18.30.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 april 2024.

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 april 2024.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 • Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 • Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 • Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 • Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att: …

 • Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till extra föreningsstämma 2024

Tid: söndag 7 april 2024 kl. 11.00

Plats: Styrelserummet Brf Poeten, Franzéngatan 40, Stockholm

Bakgrund

Styrelsen planerar en förändring av föreningens avgiftssystem i syfte att förbättra både föreningens attraktionskraft och medlemmarnas månadsavgifter. Efter noggranna överväganden har styrelsen beslutat att kalla till en extrastämma för att diskutera och eventuellt godkänna en sådan omstrukturering av föreningens avgiftssystem.

Idag ingår kostnaden för bredband i månadsavgiften. Omstruktureringen innebär att kostnaden för bredband bryts ut från månadsavgiften. Förändringen innebär flera fördelar för våra medlemmar. Förslaget innebär en bättre transparens av den månatliga avgiften och en ökad harmoniering gentemot många andra bostadsrättsföreningar i Stockholm, men kommer även att minska allas individuella månadsavgifter vilket ökar attraktiviteten för föreningen och dess lägenheter vid eventuella framtida bostadsförsäljningar.

Viktigt att notera är dock att förändringen inte att innebära en faktiskt sänkning av avgiften då den utbrutna kostnaden för bredband istället läggs som ett obligatoriskt tillägg på en egen rad på månadsavin. Nyckeltalet för månadsavgiften sänks dock i och med detta vilket ökar attraktionskraften för föreningen och dess lägenheter.

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 1. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 5. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  7.1 Förslag till stadgeändring
 6. Stämman avslutas

Styrelsen vill poängtera att den kommande extrastämman endast är av formell karaktär där det inte är inte nödvändigt att närvara för den som inte har möjlighet till det. Vid ett bifall på extrastämman kommer förslaget att lyftas på vår ordinarie årsstämman den 21 maj där ett slutligt beslut kan fattas om stämman bifaller förslaget. Det kommer att finnas goda möjligheter att diskutera förslaget under årsstämman inför att stämman röstar om det slutliga beslutet.

Vi ser fram emot att ha ert stöd och deltagande i denna process och uppskattar ert fortsatta engagemang i föreningens angelägenheter. Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Väl mött!

Styrelsen för Brf Poeten

Soprummen har städats

Soprummen har rengjorts och städats i veckan. För att hålla soprummen fina vill vi påminna alla om vårt gemensamma ansvar att lägga sopor i anvisade kärl och lämna övrigt till återvinningen alternativt i containern under städdagarna.

Hämtschema för sopor:

SAVE THE DATE: Vårens viktiga datum

Boka in tisdagen den 7 maj kl 18.00 för då går vårens gårdsstädning av stapeln. Städning sker tillsammans med Brf Lycksaligheten och en container för grovsopor kommer att finnas uppställd redan under måndagen. Mer information kommer när det närmar sig.

BRF Poetens Årsstämma 2024 genomförs tisdagen den 21 maj kl. 18.00 på innergården. Information om hur du lämnar in motioner till stämman samt kallelse skickas ut närmare detta datum.

Systematisk luftning av samtliga element i föreningen

Efter vattenläckan för ett tag sedan kommer föreningen genomföra luftning av samtliga element i föreningen för att komma tillrätta med obalanser i värmesystemet och åtgärda eventuellt kalla element. Arbetet kommer göras av MF RÖR AB. Arbetet kommer genomföras enligt schema nedan. 

 • 14 februari, kl 08-16: Franzéngatan 34, 40 & Eyvind Jonssons gata 7.
 • 15 februari, kl 08-16: Hornsbergsstrand 49,43,55 & 59.

Det är mycket viktigt att hantverkarna får tillträde till lägenheterna. 

Se därför till att vara hemma eller ställ låset i serviceläge. Serviceläget når man genom att låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i läge ”kl. 10” – se bild nedan. De som har elektroniska lås och inte kan vara hemma kan maila tillfällig kod till styrelsen@brfpoeten.se.

Tillse också att det finns åtkomst till ventilen på elementet (sitter på motsatt sida av termostaten).