Fast tillkommande månadsavgift för p-plats med laddbox från och med 1/8-2022

Från och med den 1/8-2022 debiteras p-platser med laddbox en fast tillkommande avgift om 350 kr inklusive elförburkning. Tidigare debiterades en tillkommande avgift om 200 kr + elförbrukning. Då det visat sig vara svårt att få debiteringen för elförbrukningen att fungera har styrelsen beslutat att prova en modell med fast avgift inkluderande elförbrukning. Avgiftens storlek kommer att ses över årligen.

Viktig information från FASTUM

I dagarna skickar Fastum ut avier och tillsammans med avin finns också ett
brev med information om att BRF Poeten på grund av vissa förändringar på den
nordiska betalmarknaden måste byta bankgironummer för
inbetalning av månadsavgiften
. För medlemmar och
hyresgäster innebär detta att:

  • Avgift/Hyra ska betalas till nytt bankgironummer: 5822-7620.
  • Autogiro slutar att fungera – Du måste betala manuellt i juni och ansöka på nytt om du vill ha autogiro efter juni. Observera att autogiro endast fungerar för dig som är angiven avimottagare hos Fastum.
  • Ansökan om autogiro ska göras direkt på www.fastumdirekt.se (ej via bank), logga in med BankID.
  • Ange även digital leveransmetod för nästkommande avier. Möjliga digitala leveransalternativ är avisering via SMS, epost, Kivra eller E-faktura. Om du inte väljer någon digital leveransmetod fortsätter avierna att skickas på papper via post.
  • Support på telefon: 90 220.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: Tisdag 14 juni 2022 kl. 18.00

Plats: Innergården Brf Poeten

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen återgå till sedvanan före Covid-19 att föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman och vad som planeras framöver etc. Efter stämman bjuder föreningen på lite gott att äta och dricka.

Årsredovisning 2021 finns på hemsidan www.brfpoeten.se.

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Väl mött önskar Styrelsen!

Arbete på taket vid Franzéngatan 40 sker under vecka 21 och 22

Under vecka 21 och 22 kommer Netel AB att utföra ett arbete åt Tele2 på Franzéngatan 40, där det från tisdag 24/5 till måndag 30/5 kommer att utföras arbete på taket där antenner byts och nytt kablage dras. I samband med detta kommer en kran under tisdagen den 24/5 att lyfta upp material på taket.

Det kan alltså bli lite spring i trapporna under den här tiden. Stegen till vinden kommer också att vara öppen emellanåt. Information kommer att sättas upp i trappuppgången på Franzéngatan 40 med information om arbetet och kontaktnummer till entreprenören.

Motioner till Brf Poetens årsstämma 2022

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 14 juni kl. 18.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2022.

Motioner till årsstämman

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2022.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk då med ”motion Brf Poeten”, eller skicka till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

  1. Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

  1. Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

  1. Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

  1. Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

  1. Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.