Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till extra föreningsstämma 2024

Tid: söndag 7 april 2024 kl. 11.00

Plats: Styrelserummet Brf Poeten, Franzéngatan 40, Stockholm

Bakgrund

Styrelsen planerar en förändring av föreningens avgiftssystem i syfte att förbättra både föreningens attraktionskraft och medlemmarnas månadsavgifter. Efter noggranna överväganden har styrelsen beslutat att kalla till en extrastämma för att diskutera och eventuellt godkänna en sådan omstrukturering av föreningens avgiftssystem.

Idag ingår kostnaden för bredband i månadsavgiften. Omstruktureringen innebär att kostnaden för bredband bryts ut från månadsavgiften. Förändringen innebär flera fördelar för våra medlemmar. Förslaget innebär en bättre transparens av den månatliga avgiften och en ökad harmoniering gentemot många andra bostadsrättsföreningar i Stockholm, men kommer även att minska allas individuella månadsavgifter vilket ökar attraktiviteten för föreningen och dess lägenheter vid eventuella framtida bostadsförsäljningar.

Viktigt att notera är dock att förändringen inte att innebära en faktiskt sänkning av avgiften då den utbrutna kostnaden för bredband istället läggs som ett obligatoriskt tillägg på en egen rad på månadsavin. Nyckeltalet för månadsavgiften sänks dock i och med detta vilket ökar attraktionskraften för föreningen och dess lägenheter.

Dagordning:

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  2. Val av ordförande på stämman
  1. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
  2. Fastställande av dagordningen
  3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
  4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  5. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
    7.1 Förslag till stadgeändring
  6. Stämman avslutas

Styrelsen vill poängtera att den kommande extrastämman endast är av formell karaktär där det inte är inte nödvändigt att närvara för den som inte har möjlighet till det. Vid ett bifall på extrastämman kommer förslaget att lyftas på vår ordinarie årsstämman den 21 maj där ett slutligt beslut kan fattas om stämman bifaller förslaget. Det kommer att finnas goda möjligheter att diskutera förslaget under årsstämman inför att stämman röstar om det slutliga beslutet.

Vi ser fram emot att ha ert stöd och deltagande i denna process och uppskattar ert fortsatta engagemang i föreningens angelägenheter. Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Väl mött!

Styrelsen för Brf Poeten