Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: Tisdag 14 juni 2022 kl. 18.00

Plats: Innergården Brf Poeten

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen återgå till sedvanan före Covid-19 att föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman och vad som planeras framöver etc. Efter stämman bjuder föreningen på lite gott att äta och dricka.

Årsredovisning 2021 finns på hemsidan www.brfpoeten.se.

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Väl mött önskar Styrelsen!