Motioner till Brf Poetens årsstämma 2022

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 14 juni kl. 18.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2022.

Motioner till årsstämman

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2022.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk då med ”motion Brf Poeten”, eller skicka till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

  1. Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

  1. Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

  1. Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

  1. Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

  1. Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.