Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2021

Tid: tisdag 8 juni 2021 kl. 18.00

Plats: innergården Brf Poeten

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Motioner enligt bilaga på Webben
  • Motion 1: Undersöka möjligheter och förutsättningar för att installera solpanel på taket på Brf Poeten
  • Motion 2: Plats för tvätt och service av cykel i garaget
  • Motion 3: Avsluta julgraninsamlingen
  • Motion 4: Förbättring / utökning av cykelförvaring både i cykelrum samt på gården
 17. Avslutning

  Väl mött önskar Styrelsen!

Infomaterial inför stämman
Kallelse
Motion 1
Styrelsens svar på motion 1 – underlag inför röstning
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Årsredovisning 2020
Valberedningens förslag till ny styrelse och revisor
Fullmakt för ombud till föreningsstämma