Ny kontaktväg för Aptusfrågor

Hej medlemmar!

Från och med den 1:a september kommer alla ärenden som rör Aptussystemet (dvs. inloggning till Aptusportalen, beställning av nya taggar, spärrning av borttappade taggar osv.) hanteras av vår medlem och före detta styrelseledamot Juraj Feljan. Vänligen kontakta i första hand honom och inte Fastum när er fråga gäller Aptus. Han nås enklast på juraj.feljan@brfpoeten.se.

Garagestädning den 4:e och 5:e juni

Hej medlemmar, nu är det dags för garagestädning.

Lördag den 4:e juni (övre garageplanet) och söndag den 5:e juni (nedre garageplanet), klockan 08:00 – 16:00

Var vänlig och parkera bilen på annan lämplig parkeringsplats under tiden städningen pågår.

Det är viktigt att inga bilar parkeras i garaget under aviserad tid, för att underlätta städningen.

Däck, batterier och annat lösöre måste tas bort.

Den som lämnar bilen i garaget ansvarar själv att sopa/göra rent på sin parkeringsplats, samt avlägsna eventuella oljerester. Entreprenören är ombedd att foto-dokumentera reg-nummer och parkeringsplats som inte är tom. Enligt den respektive styrelsens beslut kommer medlemmar i BRF Poeten och BRF Lycksaligheten som inte flyttar sina bilar inför städningen debiteras med 500 kr.

Förvaltaren, föreningarna och entreprenören tar inget ansvar för damm, eventuella stenskott eller andra skador på fordon som står kvar i garaget under tiden städningen pågår.

Tack på förhand och visad förståelse.

Ommålning vid garageinfart den 23:e maj

Den gula rutan som markerar garageinfarten (och som styrelsen upplever har bidragit till en avsevärd minskning av fordon som blockerar garageinfarten) behöver ommålas. Arbetet är inbokat till den 23:e maj och ska utföras av Roadline någon gång under dagen. Enligt entreprenören kommer det vara möjligt att köra in och ut ur garaget meden arbetet pågår, dock blir halva garageinfarten blockerad åt gången. Detta kan orsaka viss trafikstockning som vi ber er ha överseende med.

Solcellsanläggningen driftsatt

Brf Poeten har sedan årsskiftet 2021/2022 solpaneler som producerar elektricitet. Vår produktionsanläggning är ansluten till Ellevios elnät och vi kommer kunna sälja överskottsel. Huvudsyftet är som tidigare framförts produktion till egen förbrukning av el i fastigheten och därmed sänkning av föreningens elräkningar. Styrelsen planerar att länka information om hur mycket el som solpanelerna producerar till hemsidan.

Sortera mera

I ett led att minska hushållsavfallet och i motsvarande grad öka mängden återvinningsbart avfall (plast, papper, metall, glas och diverse el) uppmanar vi alla medlemmar att noggrant källsortera sitt avfall. Förutom en minskad miljöbelastning medför detta även en lägre kostnad för föreningen då kostnaden för hushållsavfallet är viktbaserad och relativt hög.

Kostnaden för matavfallet, som slängs i de bruna kärlen, är betydligt lägre eftersom detta avfall används till generering av biogas för uppvärmning och drivmedel. Återstoden används som näring när ny mat odlas. För övrigt har vi numera totalt åtta bruna kärl.

Tömningsfrekvensen för de olika avfallsfraktionerna framgår av scheman som är uppsatta i soprummen.

Blåljusportkod

Styrelsen skulle vilja informera er om att vi nu har en så kallad blåljusportkod. Det är en portkod som fungerar dygnet runt på alla våra sju portar och som vi bara delar ut till polisen. Blåljuspersonalen får koden via polisens ledningscentral vid behov. På så sätt ser vi till att blåljuspersonalen tar sig in i fastigheten utan fördröjning, utan att vi äventyrar fastighetens skalskydd.

Läs mer om blåljusportkod här https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/hjalp-utryckningspersonal-med-en-blaljuskod

Bokbytarhylla

Nu finns det en bokhylla i rummet för källsortering på EJ 7. Den vi satte dit tidigare försvann- oklart hur… Denna är tydligt uppmärkt ”Tillhör brf Poeten”.

Tanken är att medlemmar ska kunna lämna och ta böcker där. Gärna barnböcker! Och lämna bara böcker som du tror andra vill läsa. Funkar det som vi hoppas är det till glädje för alla. Och funkar det inte tar vi bort den såklart.

Föreningen söker trappvärd till Franzéngatan 34

Trappvärdar har en viktig uppgift som inte är alltför betungande och mycket trevlig, nämligen att hälsa nya medlemmar välkomna till Poeten efter inflyttning samt informera dem om föreningen.

Hör av er till Lena Johansson (070-518 50 66) eller Anders Carlsson (073-778 06 43) om intresse finns och om ni önskar veta mer om vad uppdraget innebär. Information finns även på vår hemsida: https://brfpoeten.se/foreningen/trappvardar/.

Ny ordförande

Det är med stor sorg vi måste meddela att föreningens ordförande sedan stämman i juni 2021, Göran Alfheim, hastigt avlidit i akut sjukdom. Våra tankar går till Anne, deras barn och närstående.

Vila i frid Göran.

Vid ett styrelsemöte den 9 november valdes Bengt Jäderberg till ny ordförande intill nästa stämma.

Styrelsen för Brf Poeten

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2021

Tid: tisdag 8 juni 2021 kl. 18.00

Plats: innergården Brf Poeten

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Motioner enligt bilaga på Webben
  • Motion 1: Undersöka möjligheter och förutsättningar för att installera solpanel på taket på Brf Poeten
  • Motion 2: Plats för tvätt och service av cykel i garaget
  • Motion 3: Avsluta julgraninsamlingen
  • Motion 4: Förbättring / utökning av cykelförvaring både i cykelrum samt på gården
 17. Avslutning

  Väl mött önskar Styrelsen!

Infomaterial inför stämman
Kallelse
Motion 1
Styrelsens svar på motion 1 – underlag inför röstning
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Årsredovisning 2020
Valberedningens förslag till ny styrelse och revisor
Fullmakt för ombud till föreningsstämma