Motioner till Brf Poetens årsstämma 2024

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 21 maj kl. 18.30.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 april 2024.

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 april 2024.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 • Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 • Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 • Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 • Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att: …

 • Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till extra föreningsstämma 2024

Tid: söndag 7 april 2024 kl. 11.00

Plats: Styrelserummet Brf Poeten, Franzéngatan 40, Stockholm

Bakgrund

Styrelsen planerar en förändring av föreningens avgiftssystem i syfte att förbättra både föreningens attraktionskraft och medlemmarnas månadsavgifter. Efter noggranna överväganden har styrelsen beslutat att kalla till en extrastämma för att diskutera och eventuellt godkänna en sådan omstrukturering av föreningens avgiftssystem.

Idag ingår kostnaden för bredband i månadsavgiften. Omstruktureringen innebär att kostnaden för bredband bryts ut från månadsavgiften. Förändringen innebär flera fördelar för våra medlemmar. Förslaget innebär en bättre transparens av den månatliga avgiften och en ökad harmoniering gentemot många andra bostadsrättsföreningar i Stockholm, men kommer även att minska allas individuella månadsavgifter vilket ökar attraktiviteten för föreningen och dess lägenheter vid eventuella framtida bostadsförsäljningar.

Viktigt att notera är dock att förändringen inte att innebära en faktiskt sänkning av avgiften då den utbrutna kostnaden för bredband istället läggs som ett obligatoriskt tillägg på en egen rad på månadsavin. Nyckeltalet för månadsavgiften sänks dock i och med detta vilket ökar attraktionskraften för föreningen och dess lägenheter.

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 1. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 5. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen
  7.1 Förslag till stadgeändring
 6. Stämman avslutas

Styrelsen vill poängtera att den kommande extrastämman endast är av formell karaktär där det inte är inte nödvändigt att närvara för den som inte har möjlighet till det. Vid ett bifall på extrastämman kommer förslaget att lyftas på vår ordinarie årsstämman den 21 maj där ett slutligt beslut kan fattas om stämman bifaller förslaget. Det kommer att finnas goda möjligheter att diskutera förslaget under årsstämman inför att stämman röstar om det slutliga beslutet.

Vi ser fram emot att ha ert stöd och deltagande i denna process och uppskattar ert fortsatta engagemang i föreningens angelägenheter. Om ni har några frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta styrelsen.

Väl mött!

Styrelsen för Brf Poeten

Soprummen har städats

Soprummen har rengjorts och städats i veckan. För att hålla soprummen fina vill vi påminna alla om vårt gemensamma ansvar att lägga sopor i anvisade kärl och lämna övrigt till återvinningen alternativt i containern under städdagarna.

Hämtschema för sopor:

SAVE THE DATE: Vårens viktiga datum

Boka in tisdagen den 7 maj kl 18.00 för då går vårens gårdsstädning av stapeln. Städning sker tillsammans med Brf Lycksaligheten och en container för grovsopor kommer att finnas uppställd redan under måndagen. Mer information kommer när det närmar sig.

BRF Poetens Årsstämma 2024 genomförs tisdagen den 21 maj kl. 18.00 på innergården. Information om hur du lämnar in motioner till stämman samt kallelse skickas ut närmare detta datum.

Systematisk luftning av samtliga element i föreningen

Efter vattenläckan för ett tag sedan kommer föreningen genomföra luftning av samtliga element i föreningen för att komma tillrätta med obalanser i värmesystemet och åtgärda eventuellt kalla element. Arbetet kommer göras av MF RÖR AB. Arbetet kommer genomföras enligt schema nedan. 

 • 14 februari, kl 08-16: Franzéngatan 34, 40 & Eyvind Jonssons gata 7.
 • 15 februari, kl 08-16: Hornsbergsstrand 49,43,55 & 59.

Det är mycket viktigt att hantverkarna får tillträde till lägenheterna. 

Se därför till att vara hemma eller ställ låset i serviceläge. Serviceläget når man genom att låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i läge ”kl. 10” – se bild nedan. De som har elektroniska lås och inte kan vara hemma kan maila tillfällig kod till styrelsen@brfpoeten.se.

Tillse också att det finns åtkomst till ventilen på elementet (sitter på motsatt sida av termostaten).

Enkät om intresset för vinkällare i föreningen

Styrelsen vill undersöka eventuellt intresse för att använda ett tidigare uthyrt förråd till att nyttjas för att förvara vin. Genomförandet bygger på att det finns ett tillräckligt stort intresse bland våra medlemmar. Därav har en enkät skickats ut per mail till föreningens medlemmar.

Vi vore glada om ni tog er tiden att gå in och besvara enkäten och vill på detta sätt påminna om det.  

/Styrelsen

Frysskada orsakade problem med värmen

Föreningen har drabbats av frysskador som orsakat problem i värmesystemet. Systemet är nu lagat och fylls på av fastighetsjouren.

Som en effekt av det hela är att elementen i alla lägenheter behöver luftas.  Detta görs helst av någon med erfarenhet av att lufta element. Man ska vrida tappskruven max ett halvt varv tills luft börjar komma ut och stänga igen då det börjar komma vatten. Skruven lossas med en specialnyckel som kan köpas på järnaffären. Det är viktigt att inte vrida skruven för långt då den kan lossa och är svår att få dit – vatten rinner då ut okontrollerat.

Styrelsen för dialog med Fastighetsägarna om att de imorgon kommer hit och hjälper till att lufta elementen. Mer information om detta kommer så snart vi vet mer.

Nyckelfri hemtjänst

Under vecka 51 installeras nyckelfri hemtjänst i våra portar (det gäller i dagsläget Hornsbergs strand 49 och 55, men avsikten är att installera tjänsten i samtliga portar). Nyckelfri hemtjänst införs av Stockholm stad för ett minska nyckelhanteringen som både är tidskrävande och omständlig.

Mer information om nyckelfri hemtjänst finns på Stockholm stads hemsida: Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg – Stockholms stad

Filmer på hur hemtjänstens låstillbehör fungerar och hur personalen använder sina nycklar finns här: Nyckelfri hemtjänst för utförare – Stockholms stad.

/Styrelsen