Filterbyte genomförs den 16 september

Folkfilter kommer den 16 september att leverera och installera nya tilluftsfilter, d.v.s. de filter som sitter bakom elementen.

De filter som installeras är progressiva pollenfilter som tar bort partiklar ur luften. För de boende som så önskar kan även kolfilter med aktivt kol för att ta bort eventuella dofter och odörer utifrån sättas in. Dessutom erbjuds köp av köksfilter som diskas i maskin, se nedan.

Kl. 09.00 startar installationen i Hornsbergs Strand 49 och Hornsbergs Strand 55 därefter i tur och ordning Hornsbergs Strand 43, Hornsbergs Strand 59, Eyvind Johnsons gata 7, Franzéngatan 34 och sist Franzéngatan 40 där ett lag arbetar uppifrån och ett lag nerifrån.

Installatörerna arbetar i två team som byter filtren. De behöver ca en meters svängrum framför varje fönster utom i köket där det inte sitter något filter.

Eftersom vi har serviceläge på låsen i ytterdörren som tillåter styrelsen att komma in om du inte kan vara hemma, ber vi dig informera styrelsen om detta är fallet och sätta låset i serviceläget, så ordnar vi filterbytet. Serviceläget når man genom att låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i läge ”kl. 10” – se bild nedan.

Alternativt kan vi hänga filter på dörren tillsammans med en instruktion hur man byter själv om ni inte är hemma och låset inte är i serviceläget.

Kolfilter – Kolfiltret är inget partikelfilter. Kolfilter innehåller aktivt kol som kemiskt reagerar med doftmolekyler och neutraliserar dem. Kolfiltret har en livslängd på ca sex månader. Kolfiltret sätts in tillsammans med det progressiva pollenfiltret. Efter sex månader byter man kolfiltret, det gör ni själva ganska enkelt. För att få kolfilter säger ni till filterbytarna när de kommer. Filtren kostar 120 kr/st inkl. moms.

Köksfilter – Vi kan erbjuda Er köksfläktsfilter i metall. De diskas i maskin och håller längre. Filtren kostar 585 kr inkl. moms. Säg till installatörerna så får ni dem installerade med detsamma.

Köks- / kolfilter betalas med kort eller swish direkt till installatörerna.

Information om filterbyte kommer även att delas ut i brevlådorna. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta bostadsrättsföreningens styrelse.

Bredbandstelefoni via Telia upphör

Möjligheten till bredbandstelefoni genom föreningens abonnemang upphör den 6 november 2023.

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar Telias möjligheter att leverera tjänster.
Telia moderniserar och bygger ut fiber och mobila nät i snabb takt och samtidigt avvecklas
det gamla kopparnätet allt eftersom. Ny teknik introduceras och gammal teknik fasas ut
vilket gör att äldre tjänster ersätts med nya.

Bredbandstelefoni är en kommunikationstjänst via IP men som bygger på
omvandling till analog teknik. Denna omvandlingsteknik, även kallad ATA, är på väg att
fasas ut och Telia har därför valt att avveckla den här tjänsten.

Den 6 november 2023 kommer tjänsten därför att avslutas.

Cykeltvätt finns nu i garaget

I enlighet med en motion på årsstämman 2021 har styrelsen utrett och nu installerat en cykeltvätt i garaget.

Här kan du rengöra din cykel, sparkcykel och/eller barnvagn. Av miljöskäl är det dock inte tillåtet att rengöra bildäck i tvätten.

Cykeltvätten hittar du på nedre plan i garaget mot Franzéngatan 34.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2023

Tid: Tisdag den 23 maj 2023 kl. 18.00

Plats: Innergården Brf Poeten

Årsredovisning 2022 finns att ta del av på hemsidan www.brfpoeten.se.

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman, vad som planeras framöver och andra för föreningen aktuella frågor. Efter stämman bjuder föreningen på lite gott att äta och dricka.

Dagordning:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 12. Beslut om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
  1. Proposition om övergång till individuell mätning och debitering av el, se bilaga 1
  2. Motion om att i stället för julgran installera ljusslingor i befintliga träd, se bilaga 2
 17. Avslutning

Väl mött önskar Styrelsen!

Bilaga 1: Proposition om övergång till individuell mätning och debitering av el

Styrelsen föreslår att avsluta medlemmarnas individuella elnätabonnemang samt elhandelsabonnemangen för varje lägenhet och i stället teckna ett gemensamt abonnemang för hela föreningen med individuell mätning och debitering av el (IMD).

Att införa IMD minskar kostnaderna för både föreningen och varje medlem samt möjliggör att el från solcellerna kan användas fullt ut i av föreningen.

Debitering av el vid IMD kommer ske via avgiftsavin baserat på lägenhetens förbrukning av el (kWh).

Styrelsen kommer i god tid att informera föreningens medlemmar om hur förslaget implementeras.

Sammanfattningsvis innebär propositionen att styrelsen får i uppdrag att:

 • införa IMD för samtliga lägenheter
 • IMD införs vid det tidigaste datum som slutförd upphandling och installation tillåter. 
 • i god tid att informera föreningens medlemmar om när IMD implementeras.
 • årligen teckna det elhandelsavtal som är mest fördelaktigt för medlemmarna.  

Styrelsens förslag till beslut:

 • att stämman godtar styrelsens proposition.

Bilaga 2: Motion om att i stället för julgran installera ljusslingor i befintliga träd

Jag föreslår att föreningen framöver inte köper/installerar julgran på gården utan i stället installerar ljusslingor i befintliga träd.

Att detta kommer från någon som älskar jul och pynt kan tyckas märkligt men jag anser inte att Julgranen tillför något på gården vid denna årstid då nästan ingen utnyttjar gården pga. slaskigt och kallt väder. Från Franzengatan 40, porten mot gården, gör den tom gården lite mörkare där den är placerad.

Vid något tillfälle tycker jag mig ha sett att Julgranen kostar 5000 kr (rätta gärna) att inköpa/installera på gården.

Miljöaspekten kan också tilläggas som anledning och det finns julgranar både i våra hem för oss som vill ha samt tex nere på Moa Martinssons torg där den skapar fin stämning. 

Med detta, föreslår jag att man skippar granen men i stället sätter upp ljusslingor i befintliga träd som kan ge mer ljus, julstämning och eventuellt till en billigare peng.

Vänligen

Susan Zilahi

Stockholm 13 April 2023

Container

En container kommer att vara uppställd på Eyvind Johnsons gata för Brf Poetens och Brf Lycksalighetens räkning helgen den 6-7 maj 2023. Den kommer att vara öppen kl 08.00 – 18.00 båda dagarna.

OBS: Följande får inte slängas i containern:

 • farligt avfall
 • elektronikavfall (gäller både el- och batteridrivna saker)
 • bildäck
 • väldigt stora skrymmande föremål (containern ska räcka åt alla)

/Styrelsen

Kontrollera förråd

I förrådskorridorerna som nyligen drabbats av inbrott ligger det saker som antagligen lämnats av inbrottstjuvarna och som blockerar framkomligheten (lappade av Fastum). Det är bra om alla kan kontrollera sina förråd och ta om hand om eventuellt ratat tjuvgods.